Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Hyfforddwyr Cynorthwyol Cyfrwng Cymraeg

Mae'r hyfforddwyr a restrir wedi cytuno i ddarparu sesiynau hyfforddi yn achlysurol yn enw'r Rhaglen.  Mae'r Rhaglen yn cynnig y mathau isod o hyfforddiant ac arweiniad mewn awdurdodau lleol ac ysgolion cynradd ac uwchradd:

 • cyrsiau hyfforddi ar lefel awdurdod lleol, diwrnod cyfan/hanner diwrnod
 • cyrsiau hyfforddi i glystyrau o ysgolion
 • cyrsiau hyfforddi ar lefel adran/ysgol gyfan, cynradd ac uwchradd
 • cyrisau hyfforddi o wersi enghreifftiol i athrawon ar lawr y dosbarth.

Trefnir y sesiynau drwy gysylltu â:

Jonathan Rees 
CBAC
245 Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX

E-bost: jonathan.rees@cbac.co.uk

Rhestr Hyfforddwyr Cynorthwyol

Pwnc: Addysg y Cyfryngau

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
Tom Barrance
 • Cyfarwyddwr, Learnaboutfilm Ltd
 • Cyn-gyfarwyddwr, Addysg Cyfryngau Cymru
 • Dros 20 mlynedd o brofiad mewn darparu hyfforddiant a phrosiectau ffilm a chyfryngau mewn ysgolion a thu hwnt
 • Wedi ysgrifennu nifer o adnoddau ar ddefnyddio ffilm mewn ysgolion yn cynnwys 'Dysgu ffilmiau, Gwneud Ffilmiau', 'Making Movies Make Sense', 'Using film in Schools'
CA2-CA5
 • Defnyddio ffilm a'r cyfryngau i hybu llythrennedd
 • Ffilm ac ysgrifennu creadigol
 • Dadansoddi beirniadol o ffilm a'r cyfryngau
 • Defnyddio ffilm a'r cyfryngau ar draws y cwricwlwm mewn pynciau megis Celf, Cerddoriaeth Gwyddoniaeth, Hanes, Ieithoedd Tramor Modern
Sandra Davies Thurtle
 • Darlithydd, Prifysgol Bangor
 • Arholwr
 • Ysgrifennwr
CA3-CA5
 • Cyfathrebu
 • Newyddiaduraeth
 • Ymchwil ac archif
 • Gwaith radio a chyflwyno
 • Cyfweliadau a dadleuon
 • Astudio Cyfryngau

 

Pwnc: Addysg Gorfforol

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
Janice Bergiers
 • Athrawes addysg gorfforol, Ysgol Bro Myddin
CA4-CA5
 • TGAU/UG/A2
Ieuan Jones
 • Cyn-ymgynghorydd Addysg Gorfforol, Cwmni Cynnal
 • Pennaeth Adran Addysg Gorfforol Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
 • Safonwr TGAU CBAC
 • Hyfforddi cyrsiau Addysg Gorfforol ledled Cymru
CA2-CA5
 • Hunan Arfarnu Ysgol gyfan
 • Llythrennedd Corfforol
 • Agweddau ar addysgu addysg gorfforol yn cynnwys: TGAU, Safon Uwch/UG, Blynyddoedd Cynnar CA2, CA3

 

Pwnc: Addysg Grefyddol

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
Huw Dylan Jones
 • Cyn-bennaeth Adran Addysg Grefyddol, Ysgol Glan-y-môr, Pwllheli
 • Ysgol y Berwyn, Y Bala
CA3-CA5
 • Addysg Grefyddol CA3
 • Astudiaethau Crefyddol: TGAU, TA a'r cwrs byr
 • Astudiaethau Crefyddol yn CA5
 • Rhai agweddau ar gyflwyno sgiliau allweddol

 

Pwnc: Anghenion Ychwanegol

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
Sioned Oliver
 • Athrawes AY
 • Cyn athrawes West Twyford Primary School, Llundain
 • Berrymede Infant School, Llundain
 • Cyn-awdur Dyfal Donc Rhifedd
CS-CA2
 • Dyfal Donc (The Catch Up Project)

 

Pwnc: Y Cyfnod Sylfaen

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
Siân Wyn Siencyn
 • Uwch-ddarlithydd, Coleg y Drindod
 • Swyddog Addysg, PDAG
 • Ymgynghorydd Cenedlaethol, Mudiad Ysgolion Meithrin
CS
 • Datblygiad iaith plant
 • Iaith a datblygiad personol, emosiynol a chymdeithasol
 • Dwyieithrwydd cynnar

 

Pwnc: Cerddoriaeth

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol

Iwan Llewelyn-Jones

 • Pianydd proffesiynol, athro, darlithydd ac awdur
 • Er y flwyddyn 2000 wedi dyfeisio a chynnal cyrsiau cerdd ar gyfer athrawon cynradd ac eilradd drwy Gymru a Lloegr e.e. Prosiect 'Môr Mam Cymru' gyda saith o athrawon a 150 o blant ysgolion cynradd Môn yn 2008, a chyrsiau undydd i athrawon ledled Cymru mewn cydeweithrediad â Gyrfa Cymru
CS-CA5
 • Datblygu sgiliau gwrando, cyfansoddi, a pherfformio (CA1/3) - Gwrando a deall cerddoriaeth o bob math yn y dosbarth, y defnydd o offerynnau yn y dosbarth a'r dosbartha'r broses o gyfansoddi ar y pryd
 • Gofynion TGAU - cynigir hyfforddiant ar bob agwedd o'r cwrs - Iwan yw un o awduron y llawlyfr ar gyfer myfyrwyr cerdd TGAU (bwrdd CBAC)
 • Gofynion Safon Uwch/ Uwch Gyfrannol - cynigir hyfforddiant ar bob agwedd o'r cwrs - Iwan wedi ysgrifennu'r fanyleb ar gyfer Safon Uwch/UG (2009 ac ymlaen) ac yn un o awduron y llawlyfr 'Cyfansoddi mewn Ardduliau'r Ugeinfed Ganrif ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch (2011, CBAC), ac yn arholwr (perfformio)
Myfyr Isaac
 • Cyfarwyddwr Cerdd hunan gyflogedig a Chynhyrchydd a pheiriannydd llaw rydd
 • Wedi hyfforddi technoleg Cerdd yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, athro gitar ym Mhrifysgol Cymru Drindod Dewi Sant
 • Tiwtora preifat
CA2-CA5
 • Hyfforddiant gitar CA2 ac uwch
 • Hyfforddiant Technoleg Cerdd CA3 ac uwch
 • Hyfforddiant mewn cyfansoddi ar gyfer ffilm a theledu: TGAU ac uwch
 • Hyfforddiant peiriannu stiwdio TGAU ac uwch
Bridget Radford
 • Athrawes yn Ysgol Arbennig Heol Golfa, Llanelli
 • Cyn-athrawes deithiol
 • Wedi cynnal cyrsiau cerdd, cerdd anghenion arbennig, cerdd cyfnod sylfaen
CS-CA4
 • Agweddau ar addysgu cerddoriaeth

 

Pwnc: Daearyddiaeth

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
Sioned Vaughan Hughes
 • Arweinydd y Dyniaethau, Ysgol HAGA, Canolfan Addysg Athrawon De Orllewin Cymru (CAADOC), Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin
 • Cyn-athrawes CA2 yn Ysgol Gymunedol Maenclochog
CS-CA2
 • Cyfleoedd i hyrwyddo llythrennedd mewn daearyddiaeth yn yr ysgol gynradd
 • Hyrwyddo ADCDF wrth addysgu a dysgu Daearyddiaeth yn yr ysgol gynradd
 • Hyrwyddo Llythrennedd a Rhifedd o fewn y Dyniaethau
Robat Morgan
 • Pennaeth adran Ddaearyddiaeth, Ysgol Glan Clwyd
 • Profiad o hyfforddi athrawon
 • Wedi hyfforddi gweithdy CYDAG dan ofal Cynnal
CA3-CA5
 • Agweddau ar addysgu daearyddiaeth, e.e. sgiliau meddwl CA3-CA5
Mark Morris
 • Pennaeth adran Ddaearyddiaeth, Ysgol Gyfun Rhydywaun
CA3-CA5
 • Dulliau dysgu amrywiol CA3-CA4
 • System asesu CA3
 • Sgiliau hanfodol yn y cwricwlwm
 • Sut i wneud daearyddiaeth yn ddiddorol yn CA3-CA4
Geraint Lloyd Williams
 • Cyn-ddirprwy bennaeth, Ysgol Uwchradd Botwnnog
 • Arholwr TGAU a TCA
 • Prif Arholwr TGAU
CA3-CA4
 • Agweddau ar addysgu daearyddiaeth

 

Pwnc: Drama

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
Emyr Edwards
 • Cyn-brif ddarlithydd a phrif arholydd Drama, Safon Uwch
 • Cyn-brif arholwr Drama Safon Uwch
 • Profiad o gynnal cyrsiau drama CBAC i hyfforddi athrawon mewn dulliau dysgu drama'n ddamcaniaethol ac yn ymarferol
 • Profiad o gynnal cyrsiau drama CBAC i hyfforddi dramâu a datblygu dulliau gwaith ymarferol
CA5
 • Dulliau dadansoddi dramâu
 • Dulliau datblygu gwaith ymarferol trwy actio a chyfarwyddo
 • Dulliau arbenigol cyfraniad Brecht, Grotowski a Stanislavski
Catrin Jones Hughes
 • Dirprwy Bennaeth Ysgol Uwchradd Bodedern
 • Cyn-bennaeth y Gyfadran Fynegiannol, Ysgol y Creuddyn, Llandudno
 • Hyfforddiant un-i-un i athrawon drama
 • Gwersi prefiat i ddisgbylion TGAU a Safon Uwch
 • Wedi cyhoeddi 2 lyfr deunyddiau ac un ar ddrama (Lolfa)
 • Profiad o gynnig gweithdai drama ar gyfer ieuenctid
 • Cyfarwyddydd artistig Theatr Fach Llangefni
CA3-CA5
 • Agweddau ar addysgu drama

 

Pwnc: Dylunio a Thechnoleg

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
T Glyn Jones
 • Cyn-bennaeth adran, Ysgol Glan Clwyd
 • Darparydd hyfforddiant Iechyd a Dioglewch i athrawon Gogledd Cymru
 • Dirprwy reolydd tim safoni CA3
CA3-CA5
 • Defnyddiau gwrthiannol
 • Dylunio a thechnoleg, Safon Uwch
 • Asesu a safoni gwaith TGAU a Safon Uwch, CA3
 • Niwmateg

 

Pwnc: Gwyddoniaeth

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
Ann-Marie Gealy
 • Darlithydd Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant
 • Darparydd hyfforddiant
 • Cyn-athrawes
CS-CA2
 • Agweddau ar addysgu gwyddoniaeth
Sarah Eagle
 • Pennaeth Gwyddoniaeth Ysgol Glan Clwyd
 • Darparydd hyfforddiant
 • Prif Arholwr Gwyddoniaeth Gymhwysol Safon Uwch
CA3-CA5
 • Agweddau ar addysgu gwyddoniaeth
Bryn Jones
 • Darlithydd, Prifysgol Bangor
 • Cyn-athro
CS-CA2
 • Agweddau ar addysgu gwyddoniaeth
Alwyn Jones
 • Cyn-ymghynghorydd Gwyddoniaeth gyda Cynnal
 • Cyn-ddirprwy bennaeth Ysgol Ardudwy, Harlech
 • Cyn-bennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth, Ysgol Ardudwy, Harlech
CS-CA4
 • Agweddau ar addysgu gwyddoniaeth

 

Pwnc: Hanes

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
Dr Robert Huw Griffiths
 • Pennaeth Adran Hanes a Chymdeithaseg Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin
 • Cyn-ddarlithydd ym Mhrifysgol Morgannwg a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant

CA3-CA4

 • Pontio sgiliau sydd angen ar gyfer myfyrwyr blwyddyn CA5
 • Hyfforddi sgiliau Hanes i ddarpar athrawon Hanes
Sioned Vaughan Hughes
 • Arweinydd y Dyniaethau, Ysgol HAGA, Canolfan Addysg Athrawon De Orllewin Cymru (CAADOC), Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin
 • Cyn-athrawes CA2 yn Ysgol Gymunedol Maenclochog
CS-CA2
 • Cyfleoedd i hyrwyddo llythrennedd mewn hanes yn yr ysgol gynradd
 • Hyrwyddo ADCDF wrth addysgu a dysgu hanes yn yr ysgol gynradd; Hyrwyddo Llythrennedd a Rhifedd o fewn y Dyniaethau

 

Pwnc: Ieithoedd Modern

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
Ceri James
 • Rheolwr Rhaglen, CILT Cymru
 • Cyn Swyddog ITM, CBAC
 • Cyn bennaeth adran
CA2-CA5
 • Sgiliau llafar
 • Project ITM CA2, Y Cynulliad
 • Codi proffil ITM yn CA3/4

 

Pwnc: Mathemateg/Rhifedd

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
Carol Ayers
 • Swyddog Cysylltiol Gwella Ysgolion, rhifedd Sir Gaerfyrddin
 • Dros naw mlynedd o brofiad yn paratoi a darparu cyrsiau
CS-CA2
 • Strategaethau gwaith pen a dulliau cofnodi ar draws yr ystod oedran
 • Datrys problemau ac ymchwiliadau Mathemategol yn CA2
 • Mathemateg ar drws y Cwricwlwn yn CA2
 • Defnydd effeithiol o TGCh i ategu addysgu a dysgu fathemateg
 • Cysylltu'r Fframwaith Sgiliau i fathemateg
 • Asesu ar gyfer Dysgu mewn mathemateg
Rhian Carruthers
 • Uwch Athrawes a Phennaeth Mathemateg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, Caerfyrddin
CA3-CA5
 • Agweddau ar ddysgu Mathemateg a chynnal safonau CA3-CA5
 • Y Fframwaith Rhifedd
 • Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm
Helen Jones
 • Dirprwy Bennaeth, Ysgol Llanllyfni, Gwynedd
CS-CA2
 • Agweddau ar addysgu mathemateg a rhifedd
 • Cwestiynu Effeithiol

 

Pwnc: TGCh

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
Dafydd Watcyn Williams
 • Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cefnogaeth Addysgol, CBAC
 • Cyn-gyfarwyddwr GCaD Cymru
 • Cyn-bennaeth adran daearyddiaeth
 • Cyn-athro ymgynghorol
CA3-CA4
 • Agweddau ar addysgu TGCh ar draws y Cwricwlwm yn enwedig ym meysydd y dyniaethau
Gwydion Wynne
 • Cydlynydd TGCh, Coleg y Drindod
CS-CA2
 • Agweddau ar addysgu TGCh

 

Agwedd/Maes: Rheolaeth

 

Enw Swydd/Profiad Gwedd Maes/Meysydd arbenigol
Gareth Williams
 • Cyn Brif Weithredwr, Cwmni Cynnal
 • Cyn bennaeth ysgolion cynradd
 • Ymgynghorydd Addysg Ynys Môn
 • Pennaeth ysgolion cynradd: Beddgelert; Tremadog; Yr Hendre, Caernarfon
 • Prif hyfforddwyr Arweinyddiaeth dros 10 mlynedd i Cwmni Cynnal
 • Prif hyfforddwr CPCP gogledd Cymru er 1997
 • Hyfforddwr Cendlaethol  RABS (LPSH) ers cychwyn y rhaglen yn 1998 i gwmni SERCO
 • Lluniwr hyfforddiant a hyfforddwr ar gyfer  Rheolaeth Ganol mewn ysgolion
 • Hyfforddwr Arweinyddiaeth i CYDAG
Traws sector
 • Agweddau ar arweinyddiaeth ysgol
 • Herio Staff
 • Atebolrwydd staff
 • Datblygu staff
 • Datblygu Pobl
 • Hunan arfarnu