Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Pecynnau Hyfforddi - Cymraeg Ail Iaith, Y Cyfnod Sylfaen/CA2

Mae'r pecynnau hyn yn ddwyieithog:

Defnyddio Gemau Iaith i Ddatblygu Llafaredd

Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys deg o weithgareddau/gemau i ddatblygu llafaredd ymhlith dysgwyr Cymraeg ail iaith. Mae pob gweithgaredd/gêm yn cynnig syniadau o ran sut i ddatblygu'r iaith ac ymestyn y defnydd o'r gemau i wahanol gyd-destunau.

Datblygu Cymraeg Pob Dydd yn yr Ysgol Gynradd

Mae'r pecyn hwn yn cynnig arweiniad i athrawon ar sut i ddefnyddio Cymraeg pob dydd yn yr ysgol. Mae'n cynnig arweiniad ar y dechneg o ddefnyddio 'Helpwr Heddiw' ac mae'n cynnwys eitemau iaith y dylid eu defnyddio mewn ysgolion cyfrwng Saesneg.

Addysgu a Dysgu Rhyngweithiol 

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys enghreifftiau o weithgaredddau rhyngweithiol y gellir eu defnyddio yn y dosbarth ail iaith yn CA2. Lluniwyd y gweithgareddau hyn yng nghyd-destun datblygiadau addysgol diweddar megis asesu ar gyfer dysgu a Fframwaith sgiliau.

Addysgu a Dysgu Rhyngweithiol

CD-ROM: Agweddau ar addysgu Cymraeg Ail Iaith

Mae'r fframwaith Trosglwyddo Cynradd - Uwchradd dwyieithog hwn yn cynnig unedau sy'n ystyried.

  • sylwadau o arolygiadau Estyn
  • enghreifftiau o strategaethau addysgu cyffredin
  • dulliau o gofnodi cyrhaeddiad
  • sut mae plant yn dysgu
  • Asesu ar gyfer Dysgu

Agweddau ar ddysgu Cymraeg Ail Iaith

Arfer dda

Ffilmiwyd y cyflwyniad hwn yng Nghynhadledd Athrawon Cynradd, Cymraeg Ail Iaith, CBAC ac ynddi, mae James Jones yn dangos sut yr aeth ati i godi safonau dysgwyr Blwyddyn 6. Mae James yn cyfeirio at yr adnodd heriol a ddefnyddiodd gyda'i ddosbarth. 

Safoni a chymedroli

Ffilmiwyd y cyflwyniad hwn yng Nghynhadledd Athrawon Cynradd, Cymraeg Ail Iaith ac ynddi, rhennir arferion da ym maes safoni a chymedroli yn dilyn rhoi'r peilot ar waith yn 2011. 

Symud dysgwyr o lefel 4 i lefel 5

Mae'r pecyn hwn yn cynnig saith o unedau addysgu enghreifftiol sy'n hyrwyddo codi safon Cymraeg dysgwyr o lefel 4 i lefel 5 ynghyd ag arweiniad ar safoni a chymedroli. Mae pedair ffilm sy'n arddangos arfer dda yn cyd-fynd â'r testun; gwyliwch nhw yma.