Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Y Cynllun Sabothol

Y Cynllun Sabothol

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu rhaglenni hyfforddi penodol i ymarferwyr sy'n dymuno addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu sy'n dymuno gwella eu sgiliau iaith Gymraeg.

Beth yw amcan y cynllun hwn?

Mae'r Cynllun Sabothol yn cynnig hyfforddiant methodoleg ac iaith Gymraeg i ymarferwyr sydd angen hyder a therminoleg arbenigol i addysgu, darlithio neu hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog, neu y mae gofyn iddynt addysgu'r Gymraeg fel ail iaith fel rhan o'r cwricwlwm cenedlaethol.
Mae'r Cynllun yn rhoi cyfle i athrawon, darlithwyr a hyfforddwyr wneud y canlynol:

 • gwella eu sgiliau iaith Gymraeg
 • dysgu terminoleg sy'n benodol i'w maes pwnc; a
 • sicrhau ymwybyddiaeth a hyder wrth ddefnyddio methodolegau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Pwy sy'n cael ymgeisio?

Mae'r Cynllun ar agor i athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd, darlithwyr addysg bellach a darparwyr Dysgu'n Seiliedig ar Waith sydd ar hyn o bryd yn gweithio naill ai'n llawn amser neu'n rhan amser yng Nghymru. Gellir ystyried staff cyflenwi a darlithwyr AU hefyd yn ddarostyngedig i rai amodau.
Ar hyn o bryd mae'r Cynllun yn cynnig cyrsiau ar dair lefel fel yr amlinellir isod.

1) Lefel Uwch

Anelir cyrsiau lefel uwch at y sawl sy'n gallu siarad Cymraeg yn rhugl, naill ai fel siaradwyr iaith gyntaf neu ddysgwyr ar lefel uwch, ond nad oes ganddynt yr hyder neu'r derminoleg arbenigol yn y Gymraeg i ddefnyddio'r sgiliau hyn mewn cyd-destun proffesiynol. Mae'r cyrsiau'n cynnig cyfle i ymgeiswyr wneud y canlynol:

 • datblygu sgiliau iaith personol
 • derbyn hyfforddiant iaith dwys wedi'i gyfuno â hyfforddiant methodolegol mewn addysgu cyfrwng Cymraeg; a
 • gwybodaeth arbenigol o derminoleg sy'n benodol i'w maes pwnc neu arbenigedd.

Mae'r cyrsiau ar gael drwy'r tri model canlynol:

Cyrsiau bloc

Cynigir cwrs bloc llawn amser deuddeng wythnos ym Mhrifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.
Bydd angen i gyflogwyr ryddhau ymgeiswyr o'u swyddi am y cyfnod llawn o dri mis (60 diwrnod). Cwrs trwytho dwys yw hwn a gynhelir drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae darparwyr y cwrs yn teilwra'r hyfforddiant i anghenion yr unigolion. Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar wella sgiliau iaith personol y cyfranogwyr ac mae hefyd yn ymgorffori elfen fethodolegol addysgu dwyieithog. Mae hefyd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr ddatblygu adnoddau addysgu perthnasol. Mae cost hyd at 60 o ddiwrnodau o gyflenwi ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Mae'n gwrs achrededig sydd â 60 o gredydau AU.

Dysgu o Bell

Fel mae'r enw'n awgrymu, mae'r mwyafrif o'r dysgu ar y cwrs hwn yn cael ei wneud o bell, gyda chyfranogwyr yn derbyn ac yn dychwelyd aseiniadau wythnosol yn electronig drwy gyfrwng system “Blackboard” Prifysgol Bangor. Oherwydd y diffyg cyswllt dyddiol mae hwn yn gwrs sy'n fwy addas i'r sawl sy'n hyderus o ran Cymraeg llafar, ond sy'n dymuno gwella eu Cymraeg ysgrifenedig broffesiynol.
Mae'r cwrs hwn hefyd yn para 12 wythnos gyda 3 chyfnod preswyl gorfodol, pan fydd cyfranogwyr yn mynychu Prifysgol Bangor i gael hyfforddiant anwytho, hyfforddiant methodoleg ac asesiadau fel a ganlyn: 5 diwrnod yn wythnos 1, 3 diwrnod yn wythnos 5/6 a 4 diwrnod yn wythnos 11. Bydd Llywodraeth Cymru yn trefnu ac yn talu am lety mewn gwesty yn ystod y cyfnodau hyn.
Bydd Llywodraeth Cymru'n ad-dalu hyd at 30 o ddiwrnodau cyflenwi ar gyfer y cwrs hwn - 12 diwrnod preswyl a 2 ddiwrnod yr wythnos am y 9 wythnos sy'n weddill er mwyn i gyfranogwyr gael eu rhyddhau o'u swyddi i gwblhau eu haseiniadau wythnosol. Mae 40 o gredydau AU gan y cwrs.
Cyrsiau byr i ddarlithwyr AB ac athrawon pwnc mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog
Caiff y cyrsiau hyn eu darparu gan Brifysgol Bangor (mewn lleoliad yng ngogledd ddwyrain Cymru) a Phrifysgol Caerdydd. Bydd cyfranogwyr yn mynychu cyfres o weithdai iaith dros gyfnod o 12 wythnos.
Mae hyd at 18 diwrnod o gyflenwi ar gael ar gyfer y cyrsiau hyn. Bydd unrhyw lefydd gwag yn cael eu cynnig i ymarferwyr o sectorau eraill. Mae 30 o gredydau AU gan y cwrs.

2) Lefel Sylfaen

Mae'r cwrs hwn yn cynnig hyfforddiant iaith Gymraeg i athrawon yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 sy'n dymuno gwneud y canlynol:

 • datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg i lefel Sylfaen
 • cymryd y camau cyntaf ar lwybr cydnabyddedig i ddysgu'r Gymraeg gyda'r nod tymor hir o addysgu Cymraeg neu drwy gyfrwng y Gymraeg; a
 • chyfrannu at ddwyieithrwydd yn eu hysgolion a chreu ethos iaith Gymraeg.

Anelir y cwrs at y sawl sydd â gwybodaeth sylfaenol o'r Gymraeg ac sydd â'r cymhelliant i ymrwymo i un wythnos ar ddeg o hyfforddiant dwys. Bydd Llywodraeth Cymru yn ad-dalu cost 55 o ddiwrnodau cyflenwi ar gyfer y cwrs hwn.

3) Lefel Mynediad

Mae'r cwrs mis hwn ar gyfer Cynorthwywyr Dosbarth sy'n gweithio mewn ysgolion cyfrwng Saesneg neu ddwyieithog. Bydd y cwrs yn rhoi'r eirfa a'r sgiliau ieithyddol angenrheidiol i gynorthwywyr dosbarth allu cefnogi eu cydweithwyr sy'n addysgu. Bydd Llywodraeth Cymru yn ad-dalu cost 25 o ddiwrnodau cyflenwi ar gyfer y cwrs hwn.
Bydd y cyrsiau lefel Mynediad a Sylfaen ar gael mewn lleoliadau ar draws Cymru gan gynnwys: Coleg Llysfasi, Prifysgol Aberystwyth, Coleg Powys, Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Morgannwg, Coleg Gwent.
Pwyntiau i'w cofio:

 • Mae holl gyrsiau'r Cynllun Sabothol AM DDIM
 • Bydd Llywodraeth Cymru'n ad-dalu costau cyflenwi
 • Bydd Llywodraeth Cymru'n ad-dalu costau teithio cyfranogwyr.

Llawrlwytho Dogfen

Amserlen Cyrsiau Sabothol [.doc 50KB]
?
Mae gwybodaeth ar gael ar y wefan hon am y cyrsiau Mynediad a Sylfaen yn ogystal â'r Cwrs Lefel Uwch sydd â phwyslais ar loywi iaith siaradwyr y Gymraeg.

Casglwyd y wybodaeth drwy garedigrwydd Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru a Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.

Darperir cyrsiau hefyd gan ganolfannau eraill (gweler y cyswllt i'r ddogfen Word uchod.

Cynllun Sabothol ar gyfer hyfforddiant iaith Gymraeg - Cyrsiau Mynediad

Cynllun Sabothol ar gyfer hyfforddiant iaith Gymraeg - Sylfaen

Cyrsiau Mynediad a Sylfaen i Athrawon a Chynorthwywyr Dosbarth 2012/13

Y Cynllun Sabothol - Lefel Uwch

Cyrsiau Bloc

Cyrsiau dysgu o bell

Cyrsiau byr

Gwefan y Cynllun Sabothol Cenedlaethol (dwyieithog)

Mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy gysylltu â:

Tîm Sabothol
Uned Datblygu'r Iaith Gymraeg
Llywodraeth Cynulliad Cymru
TÅ·'r Afon
Heol Bedwas
Caerffili
CF83 8WT

Ffôn: 01443 663698
e-bost: cynllunsabothol@cymru.gsi.gov.uk