Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwallau mewn Papurau Cwestiynau

Os ydych yn pryderu o gwbl am y newyddion rydych wedi'i glywed am wallau mewn papurau cwestiynau, peidiwch â phoeni. Cyfran fach iawn o bapurau cwestiynau a effeithiwyd y llynedd; nid oes unrhyw wall o gwbl ym mwyafrif y papurau.

Beth i'w wneud os ydych yn dod o hyd i wall

Os ydych yn darganfod rhywbeth ar un o'ch papurau cwestiynau y credwch sy'n wall ar y papur, dywedwch wrth y goruchwyliwr unwaith y byddwch yn ei weld - mor dawel â phosibl, fel nad ydych yn amharu ar yr ymgeiswyr eraill yn yr arholiad.

Os credwch, ar ôl yr arholiad, bod gwall ar eich papur cwestiynau, dywedwch wrth eich athro/athrawes pwnc neu'r swyddog arholiadau yn eich ysgol neu goleg cyn gynted ag y bo modd. Byddan nhw wedyn yn rhoi gwybod i'r sefydliad dyfarnu perthnasol.

Beth fydd CBAC yn ei wneud

Ein bwriad bod amser yw sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn deg ac nad oes neb dan anfantais. Gallwn wneud yn siŵr bod hyn yn digwydd mewn sawl ffordd, yn ddibynnol ar effaith bosibl unrhyw wall.