Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cyflogwyr a Sefydliadau Allanol

Cymryd Rhan

Bydd cyfle i ganolfannau ddiwygio Briff Heriau generig sydd wedi eu cynhyrchu gan CBAC, neu gallant gynhyrchu rhai eu hunain sydd wedi eu cymeradwyo gan CBAC, cyn eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion asesu.

Gall cyflogwyr a mudiadau gymryd rhan yng nghymhwyster Bagloriaeth Cymru trwy:

  • cynhyrchu deunyddiau ar gyfer dysgu ac addysgu
  • rhoi sgyrsiau i ddysgwyr
  • cynhyrchu Briffiau Her sydd i'w cymeradwyo gan CBAC os at ddefnydd asesiad

Canfyddiadau Cyflogwyr o Fagloriaeth Cymru

Sefydliadau allanol yn trafod eu profiadau o weithio gyda Bagloriaeth Cymru.

Gwyliwch y fideo nawr


Briffiau Heriau wedi'u Cymeradwyo gan Sefydliadau Allanol

Rydym wedi llwytho Briffiau Heriau wedi'u Cymeradwyo gan sefydliadau allanol i fyny i'r wefan. Cliciwch ar lefel y cymhwyster rydych chi yn ei addysgu, ac yna ar yr eicon Dogfennau Perthnasol i weld y Briffiau Heriau wedi'u Cymeradwyo. Bydd y rhain yn cael eu diweddaru wrth i ni gymeradwyo Heriau gan sefydliadau allanol.

‘Mae Menter yr Ifanc yn cefnogi datblygiad pobl ifanc mentrus. Gallant nodi a chychwyn cyfleoedd gan addasu eu hymatebion ar yr un pryd i sefyllfaoedd sy’n newid. Rydym yn falch iawn o ddarparu dwy her Bagloriaeth Cymru, gan gefnogi pobl ifanc Cymru wrth iddyn nhw gymhwyso’u sgiliau mentrus at faterion cymdeithasol lleol.’

Russell Winnard, Cyfarwyddwr Rhaglenni a Gwasanaethau, Menter yr Ifanc

"Rydym yn ystyried bod Bagloriaeth Cymru yn gyfle gwych i gefnogi myfyrwyr wrth iddynt symud o'r amgylchedd addysgol i'r byd gwaith. Mae'n gyfrwng delfrydol ar gyfer ein polisi allgymorth i godi ymwybyddiaeth o'r sefydliad a phwysigrwydd a pherthnasedd data ystadegol ym mywydau myfyrwyr o ddydd i ddydd ac o ran yr hyn maen nhw'n gobeithio ei wneud yn y dyfodol. Mae Bagloriaeth Cymru yn ein galluogi i gyrraedd cynulleidfa iau a sicrhau ar yr un pryd eu bod nhw a'u haddysgwyr yn elwa o'r gefnogaeth amrywiol gallwn ei chynnig o ran ehangu eu haddysgu a gwella'r ffordd o gyflwyno Bagloriaeth Cymru."

Kate Roberts – Swyddfa Ystadegau Gwladol

"Mae'r Gymdeithas Frenhinol Achub Bywyd y DU (RLSS UK), yr elusen atal boddi, yn gweithio bob amser i helpu mwy o bobl, yn enwedig pobl ifanc yn eu harddegau, i ddysgu am y risgiau sy'n gysylltiedig â dŵr a sut i fwynhau diogelwch yn y dŵr. Mae Bagloriaeth Cymru yn helpu ein negeseuon atal boddi i gyrraedd mwy o bobl yng Nghymru nag erioed o'r blaen, ac rydym yn edrych ymlaen at ddysgu mwy am y ffyrdd newydd ac arloesol bydd y dysgwyr ifanc hyn yn eu datblygu i gyflwyno'r wybodaeth mewn ffordd y maent yn credu fydd o ddiddordeb i'w cyfoedion.

Mae Bagloriaeth Cymru yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu a datblygu amrywiaeth eang o sgiliau academaidd a sgiliau personol. Byddant yn datblygu sgiliau ymchwilio wrth iddynt gasglu gwybodaeth am ddiogelwch yn y dŵr ac atal boddi o amrywiaeth eang o ffynonellau, ac wrth wneud hyn byddant yn dysgu llawer iawn am ddiogelwch yn y dŵr eu hunain. Yna byddant yn defnyddio eu sgiliau dylunio, cynllunio a threfnu wrth iddynt greu adnoddau a chynllun cyflwyno i addysgu eraill am ddiogelwch yn y dŵr ac atal boddi. Wrth gyflwyno eu sesiynau diogelwch dŵr eu hunain, bydd y myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu a hyder, sy'n sgiliau allweddol ar gyfer pob person ifanc wrth iddynt baratoi i fynd i'r gweithle.

Mae gan RLSS UK nifer o adnoddau sydd ar gael am ddim i gefnogi dysgwyr sy'n astudio Bagloriaeth Cymru, ac mae gennym hefyd staff a gwirfoddolwyr ledled Cymru sy'n gallu rhoi unrhyw gymorth arall y gall fod ei angen ar ysgolion neu ddysgwyr.

Gweld Adnoddau RLSS

Mae meddyliau ifanc a chreadigol yn cynnig cymaint i gyflogwyr, busnesau, elusennau a sefydliadau eraill. Mae ymgysylltu â phobl ifanc drwy gydol eu haddysg, a chefnogi eu dilyniant i'r gweithle (neu wirfoddoli) yn ffordd wych i ddod â syniadau newydd i sefydliad, ac i gefnogi pobl ifanc i ddysgu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen ar gyfer y gweithle."

Michael Dunn Cymdeithas Frenhinol Achub Bywyd y DU

"Mae Bwrdd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Tîm Pêl-Droed Dinas Abertawe yn falch bod CBAC wedi cymeradwyo'r Her Menter a gyflwynwyd ganddynt yn ddiweddar i'w gynnwys yn rhan o Fanc Heriau Bagloriaeth Cymru ar gyfer Cyfnod Allweddol Pedwar.Mae'r Ymddiriedolaeth yn gobeithio y bydd yr Her yn ehangu ar yr amrywiaeth o ddewisiadau sydd ar gael i ddisgyblion. Mae hefyd yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gydag ysgolion, a CBAC, i helpu disgyblion ddatblygu eu sgiliau wrth ymgymryd â'r Her."

Roger Goodwin, Aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Tîm Pêl-Droed Dinas Abertawe (SCST)

"Mae wedi bod yn brofiad ardderchog mynychu Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Illtyd a chefnogi'r disgyblion drwy gydol eu Her Menter a Chyflogadwyedd, sy'n gorffen gyda gornest derfynol ddreigiau gwych. Roedd lefel y creadigrwydd, arloesedd a phroffesiynoldeb a ddangoswyd gan y disgyblion drwy gydol yr ornest derfynol yn anhygoel. Mae posibiliadau mawr i'w holl syniadau i godi arian ac ymwybyddiaeth ar gyfer Canolfan Ganser Felindre. Rydym yn gobeithio y bydd llawer mwy o ysgolion yn dewis cefnogi Felindre drwy Wisgo Coch ar gyfer Cymru a Briff Felindre lle bydd syniadau gwych llawer o'r disgyblion yn cael eu gwireddu ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn i gleifion canser a'u teuluoedd yng Nghymru. Rydym yn edrych ymlaen at roi ein cefnogaeth lawn i bob ysgol, fel ein bod yn gallu Curo Canser gyda'n gilydd."

Melissa Haggett, Unigolyn sy'n codi arian

"Rydym yn falch o glywed bod ein Briff Her wedi'i gymeradwyo! Edrychwn ymlaen at weld effaith gadarnhaol briff Her y Gymuned ar Draethau Cymru."

Ellie

Sefydliadau defnyddiol ar gyfer Bagloriaeth Cymru EAS