Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Llwybrau Cymraeg Gwaith (o 2019)

Llwybrau Cymraeg Gwaith

  • Addysgu'r fanyleb newydd o Fedi 2019
  • Asesiad cyntaf Mehefin 2020 (ac yna pob Ionawr a Mehefin)
  • Cyflwyno'r gwaith a dyfarnu am y tro cyntaf Haf 2020

Mae Cymraeg Gwaith yn gymhwyster sy'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio'u Cymraeg a datblygu eu sgiliau dwyieithog yn y gweithle.


Cymraeg Gwaith

Mae'r cymhwyster ar gael yn Lefel Mynediad 3, Lefel 1, Lefel 2 a Lefel 3 gyda phedair uned sy'n werth dau gredyd ar bob lefel o fewn cyd-destun darparu gwasanaeth i’r cwsmer trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae pob uned yn gyfwerth ag 20 awr o oriau dysgu dan arweiniad (ODA). Asesir pob un o’r unedau yn fewnol gan y ganolfan trwy gyfrwng tasgau/aseiniadau pwrpasol; safonir y gwaith gan y bwrdd dyfarnu, CBAC. Teitlau’r unedau yw:

  • Uned 1 - Siarad Cymraeg yn y Gweithle
  • Uned 2 - Gwrando ac Ysgrifennu (uned gwbl newydd)
  • Uned 3 - Darllen ac Ysgrifennu (uned gwbl newydd)
  • Uned 4 - Ysgrifennu i Bwrpas

Mae’n rhaid i’r dysgwyr gwblhau o leiaf tair uned ar yr un lefel ar gyfer cyflawni’r cymhwyster. Bydd dau lwybr posib ar gyfer canolfannau sy’n cynnwys yr unedau canlynol er mwyn cyflawni’r cymhwyster:

Llwybr A Siarad: Siarad Cymraeg yn y Gweithle; Gwrando ac Ysgrifennu; Darllen ac Ysgrifennu

Llwybr B Ysgrifennu: Ysgrifennu i bwrpas; Gwrando ac Ysgrifennu; Darllen ac Ysgrifennu.

Mae hyn yn rhoi hyblygrwydd i ganolfannau ddewis yr unedau mwyaf addas ar gyfer anghenion eu dysgwyr.


Bwriedir y cymhwyster galwedigaethol hwn ar gyfer Cymry Cymraeg neu ddysgwyr sy'n defnyddio'r iaith Gymraeg wrth gynnig gwasanaeth cwsmer yn broffesiynol yn y gweithle. Y nod yw y bydd myfyrwyr yn defnyddio'r Gymraeg yn naturiol a chyda hyder wrth ddelio â chwsmeriaid.

Wrth ddilyn y cymhwyster hwn, daw'r myfyrwyr yn ymwybodol pam bod defnyddio'r Gymraeg â chwsmeriaid yn bwysig yng Nghymru heddiw, a pha gywair sy'n briodol i'w ddefnyddio mewn sefyllfaoedd gwahanol. Byddant hefyd yn gallu delio'n hyderus â chwsmeriaid trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn gallu ymateb i amrywiol sefyllfaoedd o fewn y gweithle.


Samplau

Rhaid anfon samplau o waith at:

Nia Morgan
Parth Cymraeg
CBAC
245 Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX

Dyddiad cyflwyno samplau: 12 Rhagfyr (Cyfres Ionawr)/ 4 Mai (Cyfres Mehefin)

Cysylltwch â ni

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
Email Nia

Swyddog Cyswllt y Gymraeg

Amanda Griffiths
029 2026 5192
Ebostio Amanda

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
Yr Iaith Ar Waith Llwybrau Mynediad Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.

Upcoming CPD Events

 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.