e-Asesu

Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth am e-asesu a gynigir gan CBAC. Mae'n cwmpasu beth ydyw, pa bynciau sydd ar gael a pham y dylai eich canolfan ystyried e-asesu.

 

Beth yw e-asesu?

 

Mae e-asesu yn cynnwys defnyddio TGCh; gan ganiatáu cwblhau a marcio arholiadau ar y sgrin, o ganlyniad yn dileu'r angen am bapur a beiro. Cynigir rhai pynciau gan CBAC gyda e-asesu fel opsiwn, mae eraill yn orfodol. Lle mae e-asesu yn opsiwn, nid oes unrhyw wahaniaeth yn y cynnwys rhwng y fersiwn ar-sgrin a'r fersiwn bapur.

 

Pa bynciau sydd yn cael eu cynnig â e-asesu?

 

Mae'r pynciau a gynigir â e-asesu gan CBAC yn cael eu rhestru isod. Cliciwch ar y dolenni i weld esiampl (sylwer, nid yw eich atebion yn cael eu cadw gan mai esiamplau yn unig yw'r rhain).

Mae'n ofynnol i CBAC, gan y rheoleiddwyr, er mwyn darparu papur wrth gefn rhag ofn y bydd anawsterau technegol ar ddiwrnod yr asesiad.

 

 

Pam ddylai eich canolfan ystyried e-asesu?

 

Ar gyder eich ymgeiswyr:

 

  • Wrth astudio, mae nifer o fyfyrwyr yn gallu cynhyrchu llawer o'u gwaith gan ddefnyddio cyfrifiadur. Trwy wneud yr e-asesiadau ar gyfrifiadur gallwch alluogi'r ymgeiswyr i gwblhau arholiadau yn eu ffordd arferol o weithio, sy'n aml yn teimlo'n fwy cyfforddus.
  • Mae'r gallu i olygu gwaith ar y sgrin yn caniatáu i ymgeiswyr adolygu eu hymatebion a gwneud newidiadau yn unol â hynny, gan eu galluogi i gyflwyno sgript dwt a thaclus.
  • Gall cymryd arholiad drwy e-asesu fod o fudd i'r ymgeiswyr hynny sydd yn cael problemau gyda'i llawysgrifen. Drwy deipio mae'r atebion yn glir ac yn eglur.
  • Teimla'i rhai ymgeiswyr yn fwy cadarnhaol at ddefnyddio technoleg i ateb cwestiynau yn hytrach na phapur a beiro traddodiadol.
  • Pam fo sain yn rhan sylfaenol o arholiad, mae e-asesu o gymorth mawr; mewn Ieithoedd Tramor Modern er enghraifft. Caiff sain ei ddarparu ar sail unigol, trwy glustffonau, gan helpu i leihau sŵn cefndir a chaniatáu i'r ymgeisydd ganolbwyntio.
  • Mae gan y feddalwedd a ddefnyddir nifer o opsiynau lliw i helpu i gynorthwyo myfyrwyr gyda'u gofynion gweledol.

 

Ar gyfer eich canolfan:

 

  • Bydd eich canolfan yn cael mynediad am ddim i fanc o bapurau, yn mynd yn ôl 4 blynedd. Mae'r banc ar gael ar unrhyw adeg drwy feddalwedd rhad ac am ddim gan CBAC, a gelli'r eu defnyddio ar gyfer nifer o ddibenion megis ffug arholiadau, profion ymarfer ayyb.
  • Gall arholiadau nad ydynt yn fyw, ymarferion a ffug brofion gael eu marcio gan y ganolfan os dymunant. Mewn rhai achosion, bydd y feddalwedd yn marcio rhai cwestiynau yn awtomatig sy'n lleihau faint o farcio y bydd angen. Ymddengys y canlyniadau ar rhyngwyneb gweinyddol y feddalwedd yn syth ar ôl marcio.
  • Mae rheoli amser yn cael ei symleiddio gan fod amser yn cyfri i lawr gan sicrhau fod ymgeiswyr yn derbyn yr holl amser sydd yn ddyledus iddynt. Ar gyfer y ddau arholiad byw a'r profion ffug/profion ymarfer, gall amser ychwanegol gael ei neilltuo i'ch myfyrwyr lle bo hynny'n addas.
  • Ar gyfer arholiadau byw sy'n cael eu e-asesu, mae cryn dipyn o waith gweinyddol yn digwydd yn awtomatig. Fe fydd yr arholiadau ar gael i chi ar y dyddiad penodol a drefnwyd. Unwaith y bydd ymgeisydd wedi gorffen, neu eu hamser wedi dirwyn i ben,fe fydd y sgript yn cael ei ddanfon yn awtomatig i ni. Mae hyn yn osgoi'r angen i gasglu a danfon sgriptiau. Bydd y sgrin gweinyddu yn eich hysbysu pa sgriptiau a dderbyniasom.

 

Oes gennych ddiddordeb?

 

Rydym yn annog canolfannau a myfyrwyr i ddefnyddio ein hasesiadau ar y sgrin. Ar gyfer pynciau lle mae hyn yn ddewisol, ni fydd treialu e-asesu yn eich ymrwymo mewn unrhyw ffordd i'w defnyddio ar gyfer arholiadau byw. Rydym yn sylweddoli nad yw e-asesu yn addas i bawb ac os ydych chi a'ch myfyrwyr yn penderfynu nad ydi ar eich cyfer chi, yna bydd dewis papur ar gael. Gall rhai o'ch myfyrwyr elwa ar eistedd arholiad ar sgrin tra bo eraill yn dymuno aros ar bapur. Mae'n hollol dderbyniol i chi amrywio rhwng y ddau.

 

Fodd bynnag, ar gyfer pynciau lle mae e-asesu yn orfodol, mae'n rhaid iddo gael ei ddefnyddio.

 

 

Beth fydd yn digwydd nesaf?

 

Gofynion caledwedd i gael gwirio:

 

Mae CBAC yn defnyddio'r llwyfan SecureAssess i weinyddu asesiadau ar-sgrîn. Mae'r asesiadau eu hunain yn rhedeg trwy ein meddalwedd SecureClient rhad ac am ddim a bydd angen eu gosod ar bob un o'ch cyfrifiaduron personol yn eich canolfan. Gofalwch fod eich cyfrifiaduron yn cyrraedd gofynion caledwedd a restrir yn y ddogfen yma (Saesneg yn unig).

 

Cyfrifon defnyddwyr:

 

Os ydych yn cyrraedd y gofynion caledwedd yna i ddechrau defnyddio e-asesu yn eich canolfan cwblhewch a dychwelwch y dalen data staff gyda manylion eich canolfan, y pwnc (pynciau) o ddiddordeb a gwybodaeth gyswllt ar gyfer y Swyddog Arholiadau, Cynrychiolydd TGCh ac Athro perthnasol. Yna byddwch yn derbyn gwybodaeth mewngofnodi oddi wrthym ar gyfer cael mynediad i SecureAssess.

Dadlwythwch y daflen ddata staff (Saesneg yn unig)

 

Gosod meddalwedd:

 

Gyda'r cyfrifon a grëwyd, bydd eich TG yn cael mynediad i lawrlwytho'r meddalwedd SecureClient ar gyfer gosod ar eich cyfrifiaduron. Bydd angen ei lawrlwytho cyn y gellir rhedeg unrhyw brofion ar-sgrin.

 

Unwaith y bydd SecureClient wedi cael ei osod gallwch drefnu a rhedeg eich profion ymarfer yn seiliedig ar y cyn-bapurau sydd ar gael. Ar hyn o bryd, mae'r defnydd o'r system yn ddiderfyn ac mae ar gael drwy gydol y flwyddyn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am e-asesu, cysylltwch â thîm e-asesu ar 029 2026 5328 neu anfonwch e-bost: e-assessment@wjec.co.uk.