Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Goruchwyliaeth

Rhaid i bob canolfan wneud yn siwr bod digon o oruchwylwyr ar gael iddynt i fodloni'r rheoliadau. Rhaid i oruchwylwyr fod yn oedolion sydd â'r cymwysterau a phrofiad angenrheidiol, ni allent fod yn fyfyrwyr yn y ganolfan. Er mai'r ganolfan sydd i benderfynu pwy sy'n gymwys a phrofiadol, ni all perthynas i unrhyw ymgeisydd yn yr ystafell arholiad oruchwylio'r arholiad hwnnw ar ei ben ei hun.

Yn gyffredinol, rhaid i un goruchwyliwr fod yn bresennol am bob 30 ymgeisydd. Os mai un goruchwyliwr yn unig sy'n bresennol, rhaid i ddull cymwys o ofyn am gymorth fod ar gael iddo/iddi heb orfod gadael yr ystafell arholiad.

Rhaid i oruchwylwyr ganolbwyntio'n llwyr ar gynnal yr arholiad ac ni ddylai wneud unrhyw dasg arall (e.e. marcio) tra y bydd yr arholiad yn mynd rhagddo.

Rhaid i ganolfannau gadw cofnod wedi'i lofnodi o gynllun eistedd pob arholiad ynghyd â chopi'r ganolfan o bob cofrestr presenoldeb.

Mae rheoliadau ychwanegol ar waith ar gyfer yr ymgeiswyr hynny sydd â Threfniadau Mynediad. 

Dylid cyfeirio at lyfryn y CGC 'Cyfarwyddiadau ar Gynnal Arholiadau' (ICE) am fanylion llawn y Gofynion Goruchwylio.