Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cynllunio wrth gefn

 1. (a) Os yw'n canolfan ni ar gau oherwydd er engraifft amodau tywydd gwael, allwn ni wneud trefniadau amgen i ymgeiswyr arholiadau sefyll eu harholiadau mewn canolfannau sy'n haws eu cyrraedd?

  Cewch, mae'n dderbyniol defnyddio lleoliadau eraill, ar yr amod bod eich trefniadau â'r ganolfan arall yn sicrhau bod yr arholiadau'n cael eu cynnal yn gywir i'r ymgeiswyr sydd wedi'u heffeithio (gweler 'Gwybodaeth Gyffredinol' isod).

  (b) Mewn amgylchiadau o'r fath, allwn ni wneud trefniadau amgen i ymgeiswyr sefyll eu harholiadau mewn adeiladau nad ydynt fel arfer yn ganolfannau arholiadau (e.e. canolfannau hamdden / neuaddau cymunedol)?

  Cewch, mae'n dderbyniol defnyddio lleoliadau amgen, ar yr amod eich bod yn gallu sicrhau bod yr arholiadau'n cael eu cynnal yn gywir i'r ymgeiswyr sydd wedi'u heffeithio (gweler 'Gwybodaeth Gyffredinol' isod) .
   
 2. Os yw'n canolfan ni ar gau pan fo arholiadau i'w cynnal, a'n bod ni wedi methu gwneud trefniadau amgen, neu'r ganolfan ar agor a rhai ymgeiswyr yn methu â chyrraedd oherwydd, er engraifft amodau teithio anodd neu peryglus, beth ddylwn ni ei wneud?

  Os oes gennych chi ymgeiswyr sydd i fod i sefyll arholiad ac wedi'u cofrestru am unedau arholiad nad ydynt yn rhai terfynol fydd ar gael mewn cyfresi arholiadau eraill, dylech eu cofrestru ar gyfer y gyfres nesaf sydd ar gael.

  Os ydych wedi cofrestru ymgeiswyr ar gyfer arholiadau terfynol na fyddant ar gael eto, dylech wneud cais am Ystyriaeth Arbennig i'r ymgeiswyr hynny'n unig, cyhyd â bod y gofynion sylfaenol wedi'u bodloni (gweler y meini prawf cyhoeddedig yng nghyhoeddiad y CGC 'Trefniadau Mynediad ac Addasiadau Rhesymol').

  Gall eich Swyddog Arholiadau wneud cais am Ystyriaeth Arbennig o'r fath, gan ddefnyddio'r system ar-lein y gellir ei chyrchu o wefan ddiogel y Ganolfan.
   
 3. Os oes gen i ymholiadau pellach am drefniadau arholi, gyda phwy ddylwn i gysylltu?

  Cysylltwch â'n hadran TGAU ar tgau@cbac.co.uk, adran TAG ar lefela@cbac.co.uk neu'r adran Llwybrau ar llwybrau@cbac.co.uk 
 4. Os oes gen i ymholiad am ddulliau cofrestru, gyda phwy ddylwn i gysylltu?

  Cysylltwch â'n hadran Gofrestriadau ar cofrestru@cbac.co.uk
   
 5. Rydyn ni'n cynnal ein harholiadau, ond yn ofni y bydd ymgeiswyr yn cyrraedd yn hwyr. Beth fydd y trefniadau yn yr achosion hynny?

  Dilynwch y gweithdrefnau arferol am gyrraedd yn hwyr yn yr achos yma - gweler dogfen y CGC Cyfarwyddiadau am gynnal arholiadau 

 

Gwybodaeth Gyffredinol

Rhaid bod gan ganolfannau gynllun wrth gefn ar gyfer unrhyw darfu ar arholiadau. Mae dogfennau allweddol mewn perthynas â chynllunio wrth gefn ar gyfer arholiadau ar gael yma:

Rhybudd i Ganolfannau - CGC- Paratoi ar gyfer tarfu ar arholiadau

Cynllun Wrth Gefn ar y Cyd - CGC

Canllawiau Ofqual ar yr hyn y dylai ysgolion a cholegau a chanolfannau eraill ei wneud os amherir yn ddifrifol ar arholiadau neu asesiadau eraill

Cyfarwyddiadau ar gynnal arholiadau