Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ydw i'n gymwys?

I fod yn Uwch Arholwr neu Safonwr, mae angen i chi fodloni'r meini prawf canlynol. Dylech:

 • bod yn athro neu'n athro neu ddarlithydd wedi ymddeol gydag o leiaf tri tymor llawn o brofiad addysgu diweddar yn y pwnc yr ydych yn ymgeisio amdano
 • bod â phrofiad asesu perthnasol o rôl arholi neu safoni blaenorol
 • bod â chymwysterau academaidd perthnasol yn y pwnc er enghraifft gradd neu gymhwyster addysgu
 • preswylio yn y DU
 • darparu manylion canolwyr (o bosibl byddwn yn cysylltu â nhw). Dylech roi manylion eich prif-athro neu bennaeth adran presennol neu fwyaf diweddar, lle bo hynny'n bosibl
 • bod â phrofiad o reoli tîm
 • bod â'r gallu i weithio'n dda o dan bwysau a chyrraedd terfynau amser tynn
 • bod ar gael i ddarparu cefnogaeth dros y ffôn neu drwy e-bost i Arholwyr neu Safonwyr yn eich tîm
 • bod ar gael am uchafswm o 10 diwrnod y flwyddyn a all fod yn ystod amser y tymor, ar benwythnosau neu adeg y gwyliau i fynychu PGPC, cyflwyno mewn cynadleddau arweinwyr tîm a chynadleddau arholwyr a mynychu cyfarfodydd cymedroli a dyfarnu.
 • bod ar gael am gyfnod o tua 6 wythnos pan fydd Arholwyr a/neu Safonwyr yn ymgymryd â gwaith hyd nes y cyfarfod dyfarnu.
 • bod â chyfrifiadur Windows neu liniadur eich hun gyda mynediad at y rhyngrwyd y tu allan i safle'r ysgol

Gall rhai meini prawf amrywio yn dibynnu ar y cymhwyster. Cyfeiriwch at y swydd ddisgrifiad am ofynion penodol.

Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Cwestiynau Cyffredin.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at penodedigion@cbac.co.uk neu ffoniwch ni ar 029 2026 5050. Noder, mae'r swyddfa ar agor 9yb - 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.